Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập mã tra cứu hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Công dân, tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các lĩnh vực tại đây.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ - NĂM 2023

ĐÃ TIẾP NHẬN


1538 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ


131 hồ sơ

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO QUÝ - NĂM2023

Quý
I
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
II
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
III
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
IV
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn

Web Counter