Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỒ SƠ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM


Tiếp nhận
0 hồ sơ

Đã giải quyết
0 hồ sơ

Đúng hạn
0 hồ sơ

SỐ LIỆU THỐNG KÊ THEO NĂM

Quý
I
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
II
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
III
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
IV
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn