Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo: Từ ngày 01/7/2024, công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp để đăng ký, đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công dân có tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và VNeID thực hiện theo hướng dẫn tại địa https://dichvucong.gov.vn.

HỒ SƠ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

Thống kê số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM


Tiếp nhận
0 hồ sơ

Đã giải quyết
0 hồ sơ

Đúng hạn
0 hồ sơ

SỐ LIỆU THỐNG KÊ THEO NĂM

Quý
I
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
II
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
III
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn
Quý
IV
Tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã xử lý
0 hồ sơ
Đúng hạn
0 hồ sơ
Đúng hạn