Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN NĂM 2024

ĐÃ TIẾP NHẬN


0 hồ sơ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG

Mức độ
Mã tra cứu
KẾT QUẢ
Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng

CHI TIẾT DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Liên thông giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt BC ĐGTĐMT, thủ tục cấp giấy phép NCOB và thủ tục GKVB; thủ tục điều chỉnh, thay đổi nội dung BC ĐGTĐMT, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép NCOB và thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định GKVB