Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN NĂM 2022

ĐÃ TIẾP NHẬN


170 hồ sơ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG

Mức độ
Mã tra cứu
KẾT QUẢ
Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng

CHI TIẾT DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Đăng ký lưu trữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộWeb Counter