Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢNG HỒ SƠ TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN NĂM 2022

ĐÃ TIẾP NHẬN


0 hồ sơ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CÔNG

Mức độ
Mã tra cứu
KẾT QUẢ
Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng

CHI TIẾT DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Chấp thuận liên kết để chuyển giao CTNH không có trong Giấy phép xử lý CTNH/Giấy phép quản lý CTNHWeb Counter